فاطمه  ، پرطرفدارترین  نام برای  نوزادان دختر زنجانی

در پنج ماه نخست سال  فاطمه پرطرفدارترین نام در انتخاب اسامی نوزادان دختر در استان زنجان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: فاطمه، ماهلین، زهرا، ریحانه و آیسان دارای بیشترین فراوانی  در نوزادان دختر بوده است.

ژاله‌چیان افزود: بیشترین اسامی انتخاب شده برای نوزادان پسر هم  در پنج ماهه نخست امسال آیهان، امیرعباس، امیرعلی، حسین و امیرحسین بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال پنج هزار و ۷۰۱ نوزاد در استان زنجان متولد شدندگفت: ازاین تعداد۵۲ درصد پسر ومابقی دختر بوده اند.

بر اساس آمار‌های ثبت شده ولادت‌های حاصل از چند قلوزایی در این مدت ۱۰۰ دوقلو و ۲ سه قلو بوده است.

ژاله‌چیان با بیان اینکه میانگین سنی مادران در ثبت ولادت ۲۹سال بوده است، گفت: بیشترین گروه سنی مادران در ثبت ولادت بازه ۲۴ تا ۳۰ سال بوده است.