آیین بزرگداشت شهدای هواپیمای مسافری ۶۵۵ در خلیج فارس

آیین بزرگداشت شهدای هواپیمای مسافری ۶۵۵ در خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد.